SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sähkömestarien ja Sähköyliasentajien yhdistys. Nimestä voidaan käyttää lyhennettä SAMSY.Yhdistyksen kotipaikkakunta on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko Suomi.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tavoitteena on:

Kohottaa jäsentensä sivistystasoa ja ammattipätevyyttä sekä valvoa heidän ammattietiikkaansa.

Edistää toiminnallaan luomaan oikeaa käsitystä sähkömestarien ja sähköyliasentajien asemasta ja merkityksestä.

Ylläpitää ja kehittää hyviä suhteita toisiin alan järjestöihin.

Vastaanottaa sähköasennusalan mestarinkirjahakemuksia ja valvoa mestarinkirjan vaatimusten täyttymistä sekä puoltaa Mestarikiltaneuvosto ry:lle hyväksymänsä hakemukset.

Tavoitteidensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää yhteisiä luento- ja neuvottelupäiviä, joilla pyritään saattamaan alalla tapahtunut kehitys jäsenkunnan tietoisuuteen. Yhdistys voi myös järjestää kurssitoimintaa sekä yhteisiä virkistys- ja neuvottelutilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta, järjestää koulutus-, huvitilaisuuksia, arpajaisia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä, kannatusjäseniä ja vapaajäseniä.

Yhdistyksen varsinaisen jäsenistön muodostavat, jotka ovat hyväksytysti suorittaneet sähkövoima-alan yliasentajan ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. jäsenoikeus on myös henkilöillä, jotka ovat suorittaneet sähköyliasentajatutkinnon tai ylemmän ammattitutkinnon, Sähköasentajain ammattikasvatuslautakunnan (SAKLA) ja Ammattikasvatushallituksen asettaman sähköasentajien ammattien keskustoimikunnan (SAKTO) valvonnassa sekä Opetushallituksen luvalla ja valvonnassa hyväksytysti suorittaneen sähköasentajan ylemmän ammattitutkinnon.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jonkin edellä mainituista tutkinnoista hyväksytysti suorittaneen henkilön varsinaiseksi jäseneksi. Yhdistyksen jäsenyys alkaa virallisesti kun henkilön jäsenmaksu on maksettu.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavalla tavalla edistänyt yhdistyksen toimintaa.

Kunniajäsenen ei tarvitse maksaa jäsenmaksua.

Kannatusjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilöitä, oikeuskelpoisia yhteisöjä tai säätiöltä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella ja vapaajäsenellä kullakin yksi (1) ääni.

Kannatusjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Kannatusjäsenellä ei ole varsinaisen jäsenen oikeuksia yhdistyksen palveluihin.

Varsinaisen jäsenen täytettyä 65 vuotta, hänen jäsenmaksunsa suuruus on 50% voimassa olevasta vuosittaisesta jäsenmaksusta.

Hallitus voi myöntää vapaajäsenyyden ansioituneesta toiminnasta yhdistyksessä, tai yhdistyksen hyväksi.

Vapaajäsenellä säilyvät varsinaisen jäsenoikeudet.

Yhdistyksen kokous voi kuitenkin hallituksen ehdotuksesta rajoittaa yhdistyksen palveluja vapaajäsenelle.

Vapaajäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

(aiemmin vapaajäseninä olleet säilyttävät jäsenoikeutensa jäsenedellytysten muuttumisesta huolimatta).

4 § jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tekee kirjallisen eroilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittaa erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on vastaanotettu, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa yhdistykselle kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen joka laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen tai toimii vastoin yhdistyksen tekemiä päätöksiä, ohjeita tai etuja. Erotetulla jäsenellä on oikeus 30 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon päätöksestä valittaa kirjallisesti hallitukselle joka saattaa asian yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenet ovat velvollisia maksamaan hallituksen määräämän jäsenmaksun, jonka suuruuden syyskokous päättää. Myös liittymismaksun ja kannatusjäsenmaksujen suuruuden päättää syyskokous. Liittymismaksu voidaan periä kaikilta uusilta varsinaisilta jäseniltä, jos hallitus esittää liittymismaksun ja sen suuruuden syyskokouksen päätettäväksi.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita, taloutta ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin, ja rahastonhoitajan.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään viisi (5) sen jäsenistä, joista yksi on joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on saapuvilla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tai silloin kun kolme (3) hallituksen jäsenistä sitä haluaa jotain määrättyä asiaa varten.

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että he ovat erovuorossa vuorovuosina.

Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että parillisina vuosina

on erovuorossa kolme (3) jäsentä ja parittomina vuosina neljä (4) jäsentä. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset ratkaistaan arvalla. Hallitus voi nimetä toimikuntia määrittelemiensä asioiden hoitoa varten. Toimikuntien valtuudet määrää hallitus.

Hallituksen tehtävänä on:

Vastata yhdistyksen tarkoitukseen tähtäävistä toimenpiteistä

Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä esille tulevat asiat

Panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen tekemät päätökset

Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja omaisuutta

Laatia ehdotus yhdistyksen vuosikertomukseksi sekä toimintasuunnitelmaksi talousarvioehdotuksineen

Hoitaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten antamien ohjeiden mukaan

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit, tositteet, hallituksen ja yhdistyksen kokousten pöytäkirjat sekä vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta ja tilintarkastajien on jätettävä lausuntonsa kolme (3) päivää ennen vuosikokousta.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen asioista päätetään kevät- sekä syyskokouksissa. Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 30 päivän kuluessa siitä kun vähintään 1/4 äänivaltaisista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Kevät- ja syykokoukset sekä ylimääräiset kokoukset kutsuu koolle hallitus vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta jäsenille lähetetyllä kirjeellä tai jäsenjulkaisulla ( SY-viesti).

11 § Kevätkokous

Kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat.

Kokouksen avaus

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyväksytään kokouksen estyslista

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Käsitellään muut esityslistassa olevat asiat

Käsitellään muut esille tulevat asiat

12 § Syyskokous

Yhdistyksen syyskokous pidetään lokakuun loppuun mennessä siinä käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaus

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyväksytään kokouksen esityslista

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

Valitaan hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

Käsitellään muut esityslistassa olevat asiat

Käsitellään muut esille tulevat asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi on asia esitettävä yhdistyksen hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13 § Alue- ja harrastus kerhot

Yhdistyksen jäsenet voivat omilla paikkakunnillaan muodostaa erillisiä rekisteröimättömiä alue- ja harrastuskerhoja, joiden päätökset tullakseen voimaan on yhdistyksen hallituksen välityksellä ehdotettava yhdistyksen kokoukselle hyväksyttäväksi.

14 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kevätkokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

15 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistys purkautuu, jos kahdessa (2) peräkkäisessä vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa purkamista. Kokouskutsuissa on mainittava esitys yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävien kokouksien määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

16 § Muut ohjeet

Näissä säännöissä mainitsemattomissa asioissa noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.

voimassa 1.1. 2006